Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Statuten & Huishoudelijk reglement

Statuten van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: NeVePaling (Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren).
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Limmen.

Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:
- het op CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), Europees, landelijk, provinciaal en zo nodig plaatselijk niveau, optimaal behartigen van de belangen, in de meest ruime zin des woords, van haar leden, ereleden, begunstigende leden, en alle overige natuurlijke-, en rechtspersonen die vanuit Nederland handel in paling uitoefenen;
- de inzet en het streven hierbij is te komen tot ecologisch verantwoorde omstandigheden voor de Europese paling (Latijnse naam: Anguilla anguilla) waarbij handel en consumptie mogelijk is;
- het streven naar gewenste wet- en regelgeving en handhaving daarvan;
- het streven naar een goede, gezonde en duurzame palingstand in alle oppervlakte wateren, binnenwateren, territoriale wateren tot en met de exclusieve economische zone (UNCLOS III) van Nederland waarbij natuurlijke intrek van glasaal, natuurlijke uittrek van schieraal alsmede vrije migratie mogelijkheden tussen de wateren onderling uitgangspunten zijn. Zonodig zal gepleit worden voor uitzet-, en migratieprojecten en voor het instellen van (paling)visserijvrije perioden, -gebieden danwel- zone's;
- het bevorderen van draagvlak, kennis, inzet en zorg voor de paling;
- het bevorderen van de juiste vismethoden en een verantwoord omgaan met gevangen paling en eventuele bijvangsten;
- het verzorgen van een goede voorlichting naar de samenleving.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
- de Nederlandse Palinghandel te vertegenwoordigen en haar belangen te vertegenwoordigen in relevante overlegplatformen, commissies, bestuursorganen en dergelijke;
- contacten te onderhouden en waar nodig samen te werken met organisaties, commissies en belangengroeperingen op gebied van (paling)visserij, (paling)aquacultuur, (paling)onderzoek, (paling)wetenschap, recreatie, toerisme, sport(visserij), visstandbeheer, waterbeheer, natuurbeheer, ruimtelijke ordening, milieu en dierenwelzijn;
- het betrekken en vertegenwoordigen van de gehele sector bij overleg met verschillende groeperingen zoals; Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Productschap Vis (Pvis), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en niet-gouvernementele organisaties (NGO's);
- beleid van de nederlandse palinghandel te formuleren, vast te stellen en uit te dragen;
- voorlichting, public relations en promotie te verzorgen;
- een aanspreekpunt te zijn voor overheid, media, maatschappelijke organisaties en belangstellenden;
- het vergaren en uitwisselen van kennis met en aan haar leden.
3. De vereniging beoogt een ideële doelstelling te hebben. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Verenigingsjaar
Artikel 3
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december tweeduizend tien.

Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
4. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging bereid verklaard hebben haar financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vastgesteld minimumbedrag en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 5
1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
3. Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend terwijl de lidmaatschapsverplichtingen in stand blijven.

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Zij geschiedt schriftelijk. De secretaris is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Als de opzegging niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar tenzij het bestuur anders besluit.
b. Het lidmaatschap eindigt na opzegging echter met onmiddellijke ingang:
- als van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap voortduurt;
- nadat een besluit aan het lid bekend is geworden of medegedeeld waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;
- nadat het lid een besluit ter kennis is gebracht of gekomen tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsform, tot fusie of splitsing.
3. a. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van een kalenderjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging geschiedt schriftelijk en met opgave van redenen. Het aan het slot van lid 2.a bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
b. Opzegging namens de vereniging kan geschieden met onmiddellijke ingang:
- als het lid bij herhaling zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
- als het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld;
- als redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid bij herhaling in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging alsmede als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat de betrokken persoon onverwijld van het besluit schriftelijk, onder opgave van redenen, in kennis stelt.
5. De betrokken persoon kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot bevestiging van de opzegging of ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
6. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht krachtens welke oorzaak, blijft de bijdrage die over het desbetreffende jaar verschuldigd was of zou zijn, volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Geldmiddelen
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder meer bestaan uit de contributies van de gewone en de begunstigende leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
3. Nieuwe gewone leden kunnen verplicht zijn tot betaling van een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
5. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering heeft verkregen.
4. De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt tevens voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging en kan slechts namens de vereniging worden ingeroepen.

Algemene Vergaderingen
Artikel 11
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken
hierna tezamen te noemen: "jaarstukken". De jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan
ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevens van de vereniging voor raadpleging
beschikbaar te stellen.
4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
5. De algemene vergadering stelt de jaarstukken vast. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende verenigingsjaar gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarstukken blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

Artikel 12
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, al dan niet langs electronische weg.
2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 13
1. Alle niet geschorste leden - zie artikel 4 lid 1 - hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing behandeld wordt en is slechts bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn levensgezel, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 14
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
2. Van het tijdens de algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging
Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanig
vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waarin ten minste twee derden van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Is niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 16
Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 17
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd. Voorts kan de algemene vergadering één of meer personen machtigen tot het doen verlijden van de notariële akte.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 18
Het bepaalde in de artikelen 15 en 16 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek.

Ontbinding en vereffening
Artikel 19
1. Behoudens de gevallen van ontbinding als vermeld in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering. Het in deze statuten in de artikelen 15 en 16 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de  vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.

Huishoudelijk reglement
Artikel 20
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Het bepaalde in de artikelen 15 en 16 is van overeenkomstige toepassing.

 

HUISHOUDELIJKREGLEMENT

Als vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering d.d. 10 maart 2010

Artikel 1. Bijdrage Stichting Duurzame Paling Sector Nederland (DUPAN)

Leden zijn verplicht tot het betalen van een bijdrage aan Stichting DUPAN. Deze bijdrage bedraagt 4 promille over de omzet in Europese paling (Lat.: Anguilla anguilla). Betalingen aan Stichting DUPAN moeten binnen 14 dagen na het verstrekken van elke kwartaal plaats vinden. De controle hierop zal steekproefsgewijs plaatsvinden door een externe accountant.

De hoogte van de bijdrage zal jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld. Voor 2011 is door de Algemene Leden Vergadering d.d. 25 januari 2011 het promillage op 4 promille vastgesteld.

Stichting DUPAN zal het dagelijks bestuur van NeVePaling op de hoogte brengen als een van haar leden de verplichting niet nakomt.

Het niet nakomen van verplichtingen heeft gevolgen voor het lidmaatschap van NeVePaling, conform verenigingsstatuten Artikel 7 lid 4.

 

Wijziging Huishoudelijkreglement als vastgesteld tijdens de stemming via raadpleging leden via internet d.d. 18 november 2020

Artikel 2. Instroom nieuwe leden (deze regel treedt op 20 november 2020 in werking)

Nieuwe leden zijn verplicht bij instroom de volledige door de leden vastgestelde jaarlijkse contributie te betalen. Dit geldt ook als zij lopende het jaar instromen. Aanvullend is een entreegeld als genoemd verenigingsstatuten Artikel 8 lid 3.

Entreegeld als volgt door de ALV vastgesteld:

a.:  Een nieuw lid is verplicht om tot en met het eerste volledige kalenderjaar een afdracht van 12 promille aan NeVePaling te doen. Het promillage wordt berekend over de omzet in Europese paling (Lat.: Anguilla anguilla) tot en met het eerste volledige kalenderjaar.

b.: Na het verstrekken van de in a. omschreven periode is het lid verplicht een afdracht te doen van 8 promille aan NeVePaling over haar omzet in Europese paling (Lat.: Anguilla anguilla) in het tweede volledig kalenderjaar.

c.: Na de in b. omschreven periode zal jaarlijks het voor leden verplichte promillage gelden over de omzet van Europese paling (Lat: Anguilla anguilla). Dit promillage wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. De betaling zal vanaf dat moment maandelijks rechtstreeks aan Stichting DUPAN worden afdragen.

d.: De onder a. en b. genoemde afdrachten zullen door NeVePaling in zijn geheel aan Stichting DUPAN gedoneerd worden.

Artikel 3. Transparantie palingsector

Leden van NeVePaling dienen ten alle tijde te handelen volgens bestaande wet-, en regelgeving en dienen daarop door bevoegde instanties te worden gecontroleerd.

In het geval dat een paling en of palingproduct niet voldoet aan de door de overheid gestelde eisen mag het niet op de markt worden gebracht.

Het op juiste wijze vermelden van oorsprong en vangstgebied is vereist.

Leden die zich niet houden aan door NeVePaling opgestelde regels t.a.v. transparantie kunnen geroyeerd worden, conform verenigingsstatuten Artikel 7 lid 4.

 

Aanvullingen Huishoudelijkreglement als vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering d.d. 17 mei 2011

Artikel 4. Verplicht stellen van de gebruikersovereenkomst voor het gebruik van het Duurzaam Paling Fonds logo*. 

In de Algemene Leden Vergadering d.d. 17 mei 2011 is door de leden in meerderheid besloten dat alle Leden van de NeVePaling verplicht zijn een gebruikersovereenkomst met Stichting DUPAN aan te gaan inzake het gebruiksrecht van het Duurzaam Paling Fonds Logo. Hiermee is elk NeVePaling lid verplicht het Duurzaam Paling Fonds logo volgens de geldende regels te gebruiken en de door St. DUPAN vastgestelde afdrachten in het Duurzaam Paling Fonds te storten. De datum van de verplichte invoering is door de leden vastgesteld op 1 januari 2012. 

Stichting DUPAN zal het dagelijks bestuur van NeVePaling op de hoogte brengen als een van haar leden de verplichting niet nakomt.

Het niet nakomen van verplichtingen heeft gevolgen voor het lidmaatschap van NeVePaling, conform verenigingsstatuten Artikel 7 lid 4

*aanvulling als overeengekomen op de ALV van 8 november 2016: in verband met de wijziging van Duurzaam Paling Fonds® gedurende 2017 naar Eel Stewardship Fund® geldt voor dit artikel ook voor het Eel Stewardship Fund®.

Artikel 5. Stappenplan voor omgang met een NeVePaling-lid dat haar verplichtingen, zoals in de Statuten en of Huishoudelijk Reglement (H.R.) gestelde dan wel vermeldde regels en of voorwaarden, niet na komt.

Volgorde en de tijdslijn vanaf het tijdstip van eerste aanschrijving tot het moment van royement.

Indien een lid niet voldoet aan de statuten en of het H.R. gestelde regels en of voorwaarden zal deze:

1. Eerst schriftelijk door het bestuur worden aangeschreven om deze te wijzen op de verplichtingen van het lidmaatschap. Het lid heeft 10 werkdagen om aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Na verstrijken van de in lid 1 genoemde periode zal het ingebrekeblijvende lid aangetekend schriftelijk in gebreke gesteld worden. Het lid heeft 10 werkdagen om aan haar verplichtingen te voldoen.

3. Na verstrijken van de in lid 2 genoemde tijd. Zullen de N.A.W.- gegevens aan de overige leden bekend gemaakt worden. Leden zullen zich inzetten om elkaar te bewegen tot volkomen van verplichtingen. Het lid heeft nog 10 werkdagen om aan haar verplichtingen te voldoen.

4. Indien een lid zich na afloop van de in lid 3 genoemde periode niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal deze direct ontzet worden  uit het lidmaatschapvan NeVePaling. Conform verenigingsstatuten Artikel7 lid 4. Deze laatste stap zal zichtbaar gemaakt worden door middel van een vermelding op het besloten gedeelte de verenigingswebsite www.nevepaling.org